مقدمه 63
الف) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی (60-1357)63
الف – 1: گفتمان مصلحت محور (واقع گرا)63
ب- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 68-1360 (دوران جنگ تحمیلی)66
ب -1 گفتمان ارزش محور67
ج – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی(68-1360)69
ج – 1- گفتمان منفعت محور (عمل گرا)71
ج – 2- سیاستهای منطقه ای ایران در دوران هاشمی رفسنجانی72
د- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران خاتمی74
د-1: گفتمان فرهنگ گرای و سیاست محور76
د-2 : سیاست خازجی خاتمی در قالب سه اصل ( عزت ، حکمت ، مصلحت ……………………………..79
د-3- تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی آقای خاتمی و رویکرد ایشان به تنش زدایی78
د-4- سیاست های منطقهای ایران در دوره خاتمی80
د-5- سیاست خارجی ایران در قبال اروپا و آمریکا81
و- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوران احمدی نژاد (92-1384)84
و- 1 گفتمان اصول گرایی عدالت محور88
گفتار دوم: تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته93
الف- اقسام گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران93
ب – وجه اشتراک و افتراق سیاست خارجی آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد94
گفتار سوم: منابع هویت ساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران101
الف: تاریخ ایران101
ب: دین اسلام و مذهب تشیع104
ب – 1 – نوع رابطه دین و سیاست105
ب – 2 – تلقی از نظام بین الملل105
ب – 3 – عدالت طلبی و ظلم ستیزی106
ب – 4 – قاعده نفی سبیل کافران بر مومنین107
ب – 5 – اصل دعوت108
ب – 6 – آرمان ظهور امام زمان(عج)108
ب – 7 – عاشورا و نهضت حسینی(ع)109
ج – جهان سوم گرایی109
د – گفتمان انقلاب اسلامی110
د – 1- صدور انقلاب110
د-2- استقلال طلبی111
د-3- دگرگونی در نظم بین المللی مستقر112
د-4- حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین113
د- 5- ژئوپولیتیک ایران113
و- جایگاه عدالت طلبی در منابع هویت ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران115
فصل چهارم: دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)117
گفتار اول: جایگاه دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)118
مقدمه 118
الف: اصول و مبانی سیاست خارجی اسلام120
الف – 1- اصل دعوت یا جهاد121
الف- 2- اصل نفی سبیل123
الف– 3- اصل عزت اسلامی124
الف– 4 – اصل التزام به پیمان های سیاسی125
ب – روابط خارجی از منظر اسلام126
ب – 1- اسلام و شناسایی بین المللی127
ب – 2- اسلام و استراتژی بی طرفی128
ج – اهداف دیپلماسی اسلام130
ج – 1- اهداف عام و بلندمدت دیپلماسی اسلامی132
ج – 2 – اهداف میان مدت دیپلماسی اسلامی ………………………………………………………………………………………….134
ج – 3- ایجاد امنیت خارجی133
ج – 3- اهداف کوتاه مدت در دیپلماسی اسلامی133
گفتار دوم: اصول دیپلماسی پیامبر اعظم(ص)135
الف – مبانی و اصول سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص)135
الف – 1- شیوه های کاربردی پیامبر اسلام در سیاست خارجی137
الف – 2- اهداف سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص)140
ب – جغرافیا سیاسی جهان در عصر پیامبر اعظم (ص)………………………………………………… ……………………………..144
ب-1- دولت های ایران و روم شرقی141
ب – دولت های منطقه ……………………………………………………………………………………………………………………………144
ب – 2- 1- دولت یمن141
ب – 2-2- دولت حیره141
ب – 2- 3- دولت حبشه142
ب – 2- 4- دولت مصر142
ب -3- قبیله های شبه جزیره عربستان.142
ب – 4- دولت پیامبر(ص)143
ب-4-1- جمعیت143
ب– 4- 2- سرزمین144
ب– 4-3- حکومت144
ب – 4-4- حاکمیت145
ب- 5- عناصر دولت ساز پیامبر145
ج: استراتژی سیاست خارج پیامبر اعظم(ص)145
ج – 1- 1- استراتژی دعوت145
ج-1-2- اهداف استراتژی دعوت146
ج – 1- 2-1-شاخصه های استراتژی دعوت147
ج-1-2-2- تقدم دعوت بر جنگ147
ج-1-2- 3-قاطعیت147
ج-1-2- 4- انعطاف148
ج- 1-2-4-: استفاده از نقاط مشترک148
ج– 1-2-5- مذاکره149
ج– 1- 2- 6-رعایت اصول، قوانین و تشریفات دیپلماتیک149
ج-1-2-7-استفاده از حمایت های قومی150
ج-1-2-8- استفاده از ابزار اقتصادی و سیاسی150
ج–2-ستراتژی جنگ دفاعی151
ج-2-1- اصول سیاست جنگی پیامبر152
ج – 2-1-1- رعایت کامل اصول نظامی ………………………………………………………………..155
ج-2-1-2- ایمان، توکل و امدادهای الهی153
ج – 2-1-3- دیپلماسی فعال در حین جنگ …………………………………………………………………………………156
ج – 2-1-4- ابتکار عمل و قاطیعت ……………………………………………………………………………………………157
ج – 2-1-5- فشارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………………………157
ج-3- استراتژی صلح155
د) دیپلماسی پیامبر اسلام(ص)156
د-1- دیپلماسی پیامبر در جهاد159
د-2- مخاطبان دیپلماسی پیامبر اعظم(ص)159
د-3- شیوه های اصلی دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) عبارت بودند از:159
د-4- دیپلماسی به مثابه تولید قدرت نرم و چارچوب برقراری صلح160
گفتار سوم: قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)162
الف: جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی پیامبر اعظم(ص)163
الف -1- نشانه های الهام بخشی در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص)163
الف – 2- خودآگاهی و دعوت در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص)164
الف – 3- همبستگی و امت یگانه در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص)164
الف – 4- مردم گرایی در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص)165
ب – عناصر اصلی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)167
ب -1- ایدئولوژی و ایمان168
ب -2- اطمینان و قطعیت168
ب-3- امداد غیبی169
ب -4- رهبری169
ب -5- ویژگی های عمومی169
ب -6- مشروعیت نظام سیاسی170
ب – 7- دعا و نماز170
ب -8- سرمایه اجتماعی170
ج – آیات قرآن و جایگاه قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص)171
فصل پنجم: کاربرد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)175
مقدمه 176
گفتار اول: ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران177
الف: هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه صدور انقلاب اسلامی178
ب – خاستگاه هویتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران179
ج – انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)183
ج-1- مبنا و خاستگاه صدور انقلاب اسلامی ایران184
ج-2- اهداف صدور انقلاب186
ج-3- الگوهای صدور انقلاب اسلامی ایران188
گفتار دوم: منابع و ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران192
الف – نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)192
ب– ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)198
ب -1- در سطح داخلی198
ب-2- در سطح تحلیل منطقه ای202
ب-3- در سطح تحلیل بین الملل204
گفتار سوم: کارکردهای قدرت نرم و نقش آن بر مشروعیت بخشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)207
الف- نقش قدرت نرم در مشروعیت بخشی سیاست خارجی ایران208
ب – کارکرد سیاسی قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران213
ج: کارکرد ایدئولوژیک قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران220
ج – 1- نفی ظلم و حمایت از مظلوم220
ج -2- برقراری روابط دوستانه و مسالمت آمیز221
ج-3- الهام بخشی و خودآگاهی ایدئولوژیک221
ج-4- خوداتکایی سیاسی و اقتصادی (جهاد اقتصادی)222
ج-5- وحدت سیاسی و هویتی در ساختار اجتماعی ایران223
ج-6- کنترل کمربند شکننده در ژئوپولیتیک بحران223
ج-7- همبستگی ایدئولوژیک و امت واحده226
ج-8- اقتدار ملی و عزت اسلامی227
ج-9- تقویت بیداری اسلامی در منطقه و جهان227

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج-10- گسترش همکاری های بین المللی و ایفای نقش جهانی228
فصل ششم: نقش و قدرت نرم در تنش زدایی و تعامل گرایی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)229
مقدمه 230
گفتار اول: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و امنیت منطقه ای ایران232
الف – همکاری های سازمان یافته در رویکرد امنیت منطقه ای ایران233
ب – تبیین شاخص های سند چشم انداز در روند همکاری های منطقه ای234
ج – متوازن سازی زیرساخت های فرهنگی – اجتماعی کشورهای منطقه236
د- متوازن سازی منافع ملی کشورهای منطقه239
هـ – هنجارسازی در سیاست بین الملل240
و – چندجانبه گرایی در قالب قدرت نرم و سیاست امنیت منطقه ای241
گفتار دوم: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران243
الف – گسترش مناسبات و همکاری های فرامنطقه ای243
ب) واکنش ایالات متحده آمریکا نسبت به گسترش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران248
ج – دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران253
ج-1- اهداف دیپلماسی فرهنگی254
ج-2- کارکردهای دیپلماسی فرهنگی257
ج-3- ابزارها و سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران260
ج-4- شاخص ها و معیارهای دیپلماسی فرهنگی مطلوب و کارآمد263
گفتار سوم: کاربرد قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران264
الف) ماهیت قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران264
الف – 1- ویژگی های ژئوپولیتیکی محیط منطقه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران265
الف -2- ویژگی بازیگران محیط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران267
الف -3- مدیریت کنش بازیگران منطقه ای269
ب – نقش تعامل چندجانبه منطقه ای- بین المللی در قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران272
ج – برون گرایی و تحرک دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی تعادل منطقه ای274
و) سیاست تنش زدایی و تعامل گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی278
و-1- سه عنصر سیاست تنش زدایی279
و-2- مزایای سیاست تنش زدایی283
و- 2-1- افزایش امنیت منطقه و برخورد با گروهک های تروریستی و افراطی284
و-2 -2- کمک به حل بحران سوریه284
و-2-3- افزایش مبادلات اقتصادی284
و- 2-4- اعتمادسازی و تعامل گرایی در سطوح منطقه و بین الملل284
گفتار چهارم: برسازی نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران288
الف – کاربرد قدرت نرم در اندیشه و کنش پیامبر اعظم(ص)288
الف -1- بهره گیری از دیپلماسی در قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)291
الف -2- نشانه های تعمیم پذیری قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در ایران اسلامی292
الف -3- الهام بخشی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص)293
الف-4- آگاهی بخشی و دعوت در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص)293
الف -5- همبستگی و امت یگانه در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص)294
الف -6- مردم گرایی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص)294
الف -7- مخاطب یابی گروه های فرودست در کنش سیاسی و قدرت در اندیشه پیامبر اعظم(ص)295
الف -8- مخاطب یابی مستضعفین در سایر حوزه های جغرافیایی در رهیافت پیامبر اعظم(ص)296
الف -9- نگرش فرهنگی، هنجاری و فرآیند دعوت در اندیشه پیامبر اعظم(ص)297
ب: شاخص های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران298
ب-1- مشروعیت سیاسی298
ب-2- رهبری مقتدر299
ب -3- فرهنگ و ارزش های دینی299
ج – نشانه های بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران300
ج-1- الگویابی قدرت نرم پیامبر در جمهوری اسلامی ایران300
ج-2- بازتولید فرهنگ اسلامی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران301
ج-3- زمینه یابی دیپلماسی و قدرت نرم جمهوری اسلامی در قانون اساسی302
د- عناصر دیپلماسی و درت نرم جمهوری اسلامی در جهت احیای دیپلماسی پیامبر(ص)303
و) رسالت یابی جهانی ایران در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران305
نتیجه گیری و پیشنهادات310
مهم ترین یافته های پژوهش319
پیشنهادات321
منابع324
چکیده
قدرت نرم بخشی از سازوکارهای کنش راهبردی بازیگران در روند اثرگذاری بر محیط منطقهای و بینالمللی محسوب میشود. اگرچه نظریهپردازان مختلفی از جمله «سون تزو» در فرایند گسترش ادبیات قدرت نرم تلاشهای زیادی به انجام رساندهاند، اما پیامبران نیز در این ارتباط پیشگام سایر نظریهپردازان در کاربرد قدرت نرم بودهاند. پیامبرانی همانند حضرت عیسی(ع) و پیامبراکرم(ص) را باید در زمره افرادی دانست که قدرت نرم را به عنوان تاکتیک و استراتژی مورد استفاده قرار دادهاند.
مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبر اکرم(ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار پرچمدار جنبش نرم در جهان میباشد.هر چند تمام پیامبران فعالیتها و اصول اعتقادی و تبلیغی دین خود را بر پایه حرکت نرم گذاشتهاند، لیکن پیامبر اسلام(ص) در همه جنبههای شخصی و عمومی با جنبش نرم که خود آن را پایهگذاری کرده بود زندگی و رفتار میکرد. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده میباشند که با ظهور ادیان به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان، نقش قدرت نرم و دیپلماسی برجسته گردیده و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شده است، زیرا اسلام نه بر اساس قدرت سخت بلکه بر اساس قدرت نرم گسترش یافت.
بر این اساس احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) که در قالب صداقت، صراحت، سادگی، عدم تظاهر به قدرت، قاطعیت، دلیری و شجاعت بود در میان کشورهای اسلامی جهان اهمیت ویژهای به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. انقلاب اسلامی ایران که دارای ماهیتی اسلامی است و جنبههای سیاسی، اقتصادی و اعتقادی نیز جزیی از این ماهیت محسوب میشوند، با ارزشهای بنیادین، ایدههای بدیع و نو، توانمندیها و ظرفیتهای فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، قدرت رهبری بیبدیل و … قدرت نرم تولید کرد.
به عبارتی انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) و جمهوری اسلامی نیز احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم آن حضرت میباشد. جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تلاش نموده در قالب استفاده از قدرت نرم در سیاست خارجی، انحطاط تمدن اسلام را خاتمه داده و موجب بروز نوعی بیداری و احیاگری اسلامی آن هم برپایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام در میان کشورهای منطقه و جهان گردد. در این پایان نامه به نقش قدرت نرم به عنوان کلام انبیاء و راهبرد الهی در سازوکارهای سیاست خارجی ایران به عنوان نمادی از برسازی قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) میپردازیم.
واژگان کلیدی: دیپلماسی پیامبر اعظم(ص)، قدرت نرم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صدور انقلاب اسلامی، تنشزدایی، تعامل گرایی.

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
آموزههای دینی بخشی از واقعیتهای راهبردی در سیاست جهانی محسوب میشوند. آموزههایی که پیامبر اسلام در برخورد با محیط پیرامون مورد استفاده قرار داد را باید به عنوان بخشی از سیاست جهانی در ادبیات دینی دانست. کشورهایی همانند ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش دارند تا از این راهبرد برای اهداف و منافع ملی خود استفاده نمایند. دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) فعالیتهایی است که آن حضرت به عنوان رییس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی در میان قبایل و گروههای دینی و دولتهای غیرمسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام میدادهاند. در حقیقت اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی بود که دیپلماسی پیامبر(ص) را معین میکرد.
دستیابی به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهمترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست داخلی و خارجیشان بوده است. برای تحصیل این مقاصد کشورها به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش میگیرند. با وجود اینکه در نیمه دوم سده بیستم رویکردهای جدیدی در دیپلماسی مطرح شده است ولیکن جمهوری اسلامی ایران در جهت جذب و اثرگذاری بر مخاطبان منطقهای و جهانی خود به دنبال احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) میباشد.
جمهوری اسلامی ایران برای احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) تمرکز خود را بر زمینههای افزایش تحرک و جهاد علمی، ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تحقیق و ابتکار گذارده را فراهم آورده و در سایه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، ترویج فرهنگ استقلالی و مشارکتی و نفی فرهنگی تبعی و منفعل به دگرگون سازی مناسبات فرهنگی و زیربناهای فکری و تحول فرهنگی همت گماشت و با احیای خاطره جمعی بر اساس آموزههای اسلامی و الگوهای سازنده دینی به تقویت هویت فرهنگی، همبستگی امت واحده، همچنین به بازسازی تمدن اسلامی، ارتقای بیداری اسلامی، احیای هویت اسلام پرداخت. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات داخلی و منطقهای برای پیشبرد دیپلماسی سازنده تمرکز بسیاری بر جریانهای بینالمللی از جمله تاکید بر عدالتگرایی و نفی تبعیض، انسانتر کردن، منصفانهکردن و عادلانه کردن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه، غیرانسانی و غیراخلاقی گفتمان بر روابط بینالمللی داشت.
انقلاب اسلامی ایران از رهگذر تبیین اندیشه و آرمان عدالتخواهانه خود درصدد برآمد با روشهای غیرمستقیم به نتیجه دلخواه و مطلوب یعنی بیداری اسلامی دست یابد. تأکید ارزشهای انقلاب توسط جنبشهای آزادیبخش، اشاعه الگوی مردم سالاری دینی، استقبال ملل مستضعف و افزایش اشتیاق آنان به نقش آفرینی جمهوری اسلامی در صحنه بینالمللی، توان متقاعدسازی دیگر از زاویه توانایی شکل دادن ترجیحات و الویتهای آنان، جلب و جذب جهان اسلام به شخصیت رهبری، فرهنگ، ارزشها، ساختار سیاسی و اعتبار اخلاقی جمهوری اسلامی ایران و نیز بهرهگیری از توان اطلاعاتی و ارتباطاتی رسانههای سنتی برای انتقال پیام انقلاب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را میتوان در زمره مواردی دانست که جایگاه قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر(ص) را در فرایند استقرار بنیانهای انقلاب اسلامی ایران مشاهده نمود. استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) در جهت نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را میتوانیم در ارزشهایی نظیر مردم سالاری دینی و کمکهای بشردوستانه به نهضتهای رهاییبخش و ارتقای توانمندیهای علمی و فرهنگی در سطح داخلی، منطقهای و یبنالمللی مشاهده نماییم. از طرفی با توجه با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم و احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) است، به عنوان پدیدهای که بر اساس ارزشهای دینی و اسلامی، شکل گرفت و الگوی جدیدی از مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار مدیریت در عرصه قدرت، سیاست و حاکمیت را متجلی و به نمایش گذاشت و نوعی از جریان احیاگری، بیداری فکری و ایدئولوژیک را سامان و هدایت کرد. باید بر این نکته اذعان داشت که در واقع انقلاب اسلامی ایران، به صورت نمونهای الهام بخش و الگو عمل کرد و تواتست احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) در میان کشورهای اسلامی باشد.

بیان مسأله
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب گفتمان نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران شروع شد و نشان از این دارد که سیاست خارجی کشور همواره تابع پویاییهای فرهنگ انقلاب اسلامی و باورهای ملی است. به همین دلیل ماهیت احیای اسلام ناب و دیپلماسی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بر هرگونه مرزبندی سیاسی مقدم بوده است.
به بیان دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و شیوه مرزبندیهای سیاسی آن ریشه در تفکر احیای امام خمینی(ره) دارد که ضمن باور به تحول مرزهای سیاسی و ظهور وضعیتهای سیاسی گوناگون در داخل و خارج از کشور ذات وجود هر اندیشه دینی منبعی جوشان و خروشان است که کیان و روح مشروعیت را همواره از غیریتها متمایز میکند.
گفتمان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (حکمت و عزت و مصلحت) از تکیه بر مردم و مردم سالاری دینی اسلام و ولایت فقیه و عزت ستیزی و اسلام سیاسی حکایت دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در جهت احیا دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پیریزی شده است درصدد رفع سوء تفاهمهای انباشته شده از گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بینالملل توجه داشته است. جمهوری اسلامی ایران دارای ماهیتی اسلامی است و جنبههای سیاسی، اقتصادی و اعتقادی نیز جزیی از این ماهیت محسوب میشوند. در واقع دیپلماسی اسلام به ویژه دیپلماسی پیامبر(ص) تعیین کننده مجموعه هنجارها و باورها در عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده که به طور بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارتی انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) و جمهوری اسلامی نیز احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم آن حضرت میباشد.
اصولاً شیوههای انسانی انبیاء در روابط بشری و به ویژه تصویر روشنی که پیامبر اکرم(ص) از دیپلماسی انسان ارائه داده است نقطههای درخشان تاریخ تحولات دیپلماسی و قدرت نرم است که بسیاری از صاحب نظران از جمله گوگانا بر این عقیده میباشد که با ظهور ادیان و به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان نقش دیپلماسی و قدرت نرم و برجسته گردید و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شد. بر این اساس احیاء دیپلماسی پیامبر اکرم(ص) که در قالب صداقت، صراحت، سادگی، عدم تظاهر به قدرت، قاطعیت، دلیری و شجاعت بوده و در سطح منطقه و کشورهای اسلامی جهان اهمیت ویژهای برای جمهوری اسلامی داشته است. به طوری که برخی از سیاستها و خطمشیهای نسنجیدهای به ویژه در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی که به سردی روابط و کاهش اعتبار بینالمللی به ویژه در سطح منطقهای منجر شده بود را پایان داده است.
در پی احیا دیپلماسی و قدرت نرم پیامبراکرم(ص) در قالب مصادیق (حکمت، عزت و مصلحت) انحطاط تمدن اسلامی را خاتمه داده و موجب بروز بیداری و احیاگری اسلامی آن هم برپایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام در میان کشورهای منطقه و جهان بوده است ایران اسلامی در جهت انتشار ارزشهای ناب اسلام و دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) هنجارهای دینی و ارزش در سیاست خارجی تدوین نموده که در روابط با کشورهای منطقه و کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که در تضاد با آرمانهای اسلامی میباشد قابل مشاهده است. در راستای تبیین و ارتقای جایگاه و چگونگی اثرگذاری فرهنگ اسلامی و به عنوان یکی از عناصر قدرت نرم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبانی و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بازتعریف قرار گرفت و اصول 152 تا 154 قانون اساسی به این مهم اختصاص یافت. در این اصول ترکیب تعابیری چون صدور انقلاب، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در قالب اصل تولی و تبرّی، حمایت از جنبشهای رهایی بخش، تشکیل امت واحده و رهبری جهان اسلام به روشنی نشان میدهد منافع ملی تنها مفهوم مبنایی و راهنمای عمل اصلی در سیاست خارجی نیست. همچنان که اصل حاکمیت ملی نیز در سایه مرزهای جهان اسلام قرار میگیرد. با این حال درک رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در قبال دیگر دولتها و بازیگران نظام بینالملل با تایید صرف بر تعابیری مانند صدور انقلاب به طور معمول راهگشا و اقناع کننده نیست و اتفاقاً متغیرهای اثرگذار دیگری چون فرهنگ ملی، بازتاب رقابتهای سیاسی داخلی، اختلاف بر سر شیوه تفسیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران و از شاخصهای اساسی در دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) میباشد که از اهداف جمهوری اسلامی و برآمده از انقلاب اسلامی است. در واقع دولتمردان ایران بر این باورند که کشور دارای رسالتی در تبلیغ پیام خود در سراسر عالم است در تعقیب این سیاست ایران دو هدف را دنبال میکند:
تلاش برای آشنا سازی ملتها نسبت به سرنوشت و منطقه خویش
تلاش در برقراری جامعه اسلامی واحد تا این اسلام نقش سرنوشت ساز خود را در جامعه سازی ایفاد نماید.
در پایان سومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به روشنی میتوان دریافت که ارزشهای این انقلاب صادر شدهاند اما نه با زور بلکه با آشناسازی دیگران به اهداف این انقلاب و ترمیم تصویر ایران در ذهن یکایک افراد در کشورهای دور و نزدیک که این مسیر نیاز به تلاش بیشتر دارد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم میتواند بر اساس فرهنگ اسلامی ملی و با ایجاد تصویر مثبت از این کشور در نظام جهانی فعال شود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در فرهنگ، تاریخ تمدن ارزشهای سیاسی قانون اساسی مبتنی بر ارزشهای مردم سالاری دینی، مشارکت مردم در حکومت، اقتصاد پویا و روند مباحثات نظری در میان نخبگان ریشه دارد. برای مثال در سیاست خارجی از زبان فارسی میتوان برای جذب ملل دیگر استفاده نمود هر چند زبان فارسی در کشورهای افغانستان و تاجیکستان عمومیت دارد و در کشورهای نظیر عراق، ترکیه، ازبکستان و پاکستان گروهی از مردم به زبان فارسی سخن میگویند.
در بررسی چگونگی احیای دیپلماسی پیامبر اکرم(ص) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی به عناصر و مؤلفههای متعددی دست مییابیم که حاکی از تمرکز سیاستهای جمهوری اسلامی ایران بر احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) بوده است.
در سطح داخلی زمینههای افزایش تحرک و جهاد علمی و اجتهاد فرهنگی و ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تحقیق و ابتکاری فراهم آورد و در سایه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، وحدت حوزه و دانشگاه پیوند دین و سیاست، نفی خود باختگی در برابر غرب، ترویج فرهنگ استقلالی و مشارکتی و نفی فرهنگی تبعی و منفعل به دگرگون سازی مناسبات فرهنگی و زیربناهای فکری و تحول و فرهنگی همت گماشت.
در سطح منطقهای نیز میتوان به بازسازی تمدن اسلامی، ارتقای بیداری اسلامی، احیای هویت اسلام، محوریت ثبات منطقهای و جهانیکردن مبارزه با صهیونیسم اشاره نمود.
در سطح بینالمللی، بهرهبردن از کانالهای چندگانه ارتباطی، برخورداری از سنتها و ایدههای فرهنگی در جهان چند فرهنگی و همچنین تأثیرگذاری بر قاعدهمندیها و جریانهای بینالمللی تاکید بر عدالتگرایی و نفی تبعیض انسانیتر کردن، منصفانه کردن رفتار و عادلانه کردن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه و غیر انسانی و غیر اخلاقی گفتمانی بر روابط بین المللی می باشد. پرسش اصلی که دغدغه بررسی این پژوهش میباشد اینست که: رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (در قالب حکمت، عزت، مصلحت) در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم (ص) بر چه محورهایی استوار میباشد.
اهداف تحقیق
یکی از مهمترین عوامل در اهداف این تحقیق مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبراسلام(ص) که به عنوان بزرگترین پرچمدار جنبش نرم در جهان اسلام میباشد، است. از دیگر اهدافی که پایههای مطالعاتی این تحقیق میباشد این است که با توجه به این نکته که انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) میباشد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه به احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) پرداخته است. بنابراین هدف کلی و اساسی این تحقیق بر این محور میباشد که جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص ) از چه منابعی بهره میبرد که این امر مهم صورت پذیرد. و این منابع تا چه حد میتوانند سیاستمداران ایرانی را نسبت به این مهم جهتدهی نماید.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در قالب مصادیق (عزت، حکمت، مصلحت) در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) مطرح شده یکی از مهمترین مباحث قابل توجه و بررسی میباشد. این مبحث در دهههای اخیر بنا به مطالعات متعددی که در زمینههای جذب و اثرگذاری بر مخاطبان منطقهای و جهانی به ویژه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته اهمیت دو چندان یافته است. به گونهای که بهرهبردن از دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم (ص) در جهت نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بینالمللی و به ویژه منطقه ای در حفظ ارزشهای مردم سالاری دینی و همچنین کمکهای بشردوستانه به نهضتهای رهاییبخش مورد توجه میباشد. در سالهای گذشته در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موارد بسیاری از سوی صاحبنظران و اندیشمندان و دانشجویان صورت پذیرفته است و لیکن از منظر باورها و هویتهای ارزشی که منشاء آنها در آرمانهای ناب اسلام محمدی است کمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. بر این اساس یکی از دلایل اساسی و ضرورت قابل تعمق در زمینه سیاست خارجی کاربرد ابزارهایی همچون قدرت نرم در پیشبرد اهداف مورد توجه میباشد که در این تحقیق سعی بر آن داشتهایم که اهمیت مباحث ذکر شده را نمایان سازیم.
سوال اصلی تحقیق
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بر چه قالبهایی استوار میباشد؟
سوالات فرعی تحقیق
آیا صدور انقلاب اسلامی و حمایت از جنبشهای آزادیبخش، مبارزه با صهیونیسم در تنشزدایی و تعاملگرایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و جهان مؤثر بوده است.
آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) توانسته احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) را اعمال نماید؟
فرضیه اصلی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در قالب قدرت نرم به تنشزدایی و تعاملگرایی در سطح منطقهای و جهانی حرکت نموده است.
فرضیه های فرعی
صدور انقلاب اسلامی و آرمانهای اسلامی باعث تقویت زمینههای ظرفیتسازی و اصلاحات ساختاری در کشورهای منطقه به ویژه حمایت از کشورهای اسلامی در خاورمیانه و خلیجفارس شده است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) تنشزدایی و تعاملگرایی از شاخصهای اصلی دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بوده در منطقه و جهان احیاء نموده است.
تعریف متغیرها و مفاهیم و عملیاتی کردن تحقیق
متغیر مستقل: نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
متغیر وابسته: احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از تلاش هر دولت – ملت برای رسیدن به اهداف، آرمانها خواستهها با توجه به ارزشهای رایج در یک جامعه و با استفاده از ابزار مناسب با توجه به تنگناها و امکانات داخلی و تنگناهای بینالمللی و جهانی میباشد. با توجه به این تعریف سه عنصر پایهای سیاست خارجی شامل ارزشها، هدفها، ابزارها باید مطالعه شود تا بتوان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی یک کشور پرداخت.
ارزشها: عبارتند از انباشتی از باورها، اعتقادات، فرهنگ و آیین هر ملت که در طول تاریخ شکل گرفتهاند و برای هر کشوری ممکن است ارزشهای متفاوتی دارای اهمیت باشد.
هدفهای دولتها را نیز میتوان به دو دسته اهداف استراتژیک و اهداف تاکتیکی تقسیم کرد. دولتها برای رسیدن به اهداف خود به طراحی دکترینهای سیاست خارجی میپردازند که در دل هر دکترین میتوان همان سه عنصر اصلی شامل ارزش، هدف، ابزار را مشاهده کرد. مطالعه سیاست خارجی بر اساس آنچه گفتیم با مطالعه روابط خارجی متفاوت است. روابط خارجی عمدتاً به مرور تاریخ و تحولات روابط میان دولتها میپردازد.
در حالی که در سیاست خارجی به ریشههای درونی در شکلگیری سیاستها، چرایی دکترینهای اجرایی سیاستها و بازتاب سیاستهای خارجی در روابط بینالملل پرداخته میشود. هر کشوری بر اساس جایگاهی که در نظام بینالملل دارد یا بر اساس ساختار سیاسی حاکم است یا بر اساس قانون اساسی و یا نقش نخبگان و افراد و نیز نقش محیط اجتماعی ممکن است، سیاست خارجی متفاوتی داشته باشد و به همین دلیل مطالعه سیاست خارجی دولتها نیز متفاوت است.
دیپلماسی
دیپلماسی برنامهای از فعالیتها است که توسط تصمیمگیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بینالمللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منابع ملی آن کشور خوانده میشود برسند.
به عبارتی دیپلماسی، مدیریت روابط بین دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی است و یا تعریفی دیگر از دیپلماسی، که دیپلماسی را شکلدهی و اجرای سیاست خارجی میدانند.
دیپلماسی عبارت است از اداره روابط بینالمللی از طریق گفتوگو و مذاکره میباشد و کاربرد آن صرفاً به نمایندگیهای دیپلماتیک و یا سیاست خارجی اشتباه است و فقط یکی از شیوههای هدایت گفتوگو و تنظیم روابط دولتها با دیگر بازیگران بینالمللی هستند. در نتیجه دیپلماسی مفهومی جامعتر از مدیریت روابط بینالملل، سیاست خارجی، و خدمات دیپلماتیک را شامل میشود.
دیپلماسیهای موفق نشان دادهاند که چگونه واحدهای سیاسی به ظاهر ضعیف، از حیث مادی یا معنوی توانستهاند با همین ابزار خود را از آسیبهای جدی مصون داشته و چونان دولتی مقتدر از حوادث مصون بمانند. دیپلماسی همچنین به کاهش تهدیدات کمک کرده و بدین ترتیب در مجموع زمینه مناسبی را برای ارائه چهرهای مقتدر از حکومت فراهم میسازد.
درصدر اسلام پس از پیمان حدیبیه، پیامبر اکرم(ص) فرصت را مغتنم دانسته و با زمامداران وقت و رؤسای قبایل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مذاکره را گشوده و تلاش کرد آیین اسلام را به ملل جهان عرضه کند. دیپلماسی مکاتبهای و مراسلاتی پیامآور ارجمند اسلام با هدف دعوت امرا و سلاطین و رؤسای قبایل شخصیتهای برجسته معنوی سیاسی آغاز گردید.
قدرت نرم
شکلی از قدرت است که مبتنی بر مؤلفههای فرهنگی، اداراکی و هنجاری بوده و از این طریق میتوان همبستگی فراملی را شکل دهد. قدرت نرم، قدرت هدایت کردن جذب کردن و سرمشق بودن است. قدرت نرم یعنی توانایی یک کشور برای جذب سایر کشورها با ایدهها، ارزشها و ایدئولوژی خود یا توانایی یک کشور برای واداشتن سایر کشورها به این که آنها نیز مانند او بیاندیشند.
این قدرت ارتباط تنگاتنگی با قدرتهای بیشکل نظیر فرهنگ، ایدئولوژی، و … دارد جهانشمولی فرهنگی یک کشور و تواناییاش برای تعیین هنجارها، قواعد و رژیمها (به مثابه عناصر تنظیمکننده رفتار بینالمللی آن کشور) از منابع کلیدی قدرت آن کشور به شمار میآید.
قدرت نرم، ظاهری آرام و مخملی و باطنی استوار و آهنی دارد. به بیان دیگر، هر چند قدرت نرم بنا به برخی تقسیمبندیها در زمره قدرتهای نامحسوس جای میگیرد، ولی از آنجا که هدف اصلی آن، جذب قلوب و اذهان است بنابراین دارای آثار و تاثیرگذاری بسیار عمیقتر از قدرت سخت میباشد، چرا که نگاه ارزشها، فهم دیگران، تعریف خود و طرف مقابل (مردم خودی یا ملت دولت دیگر) سروکار دارد. قدرت نرم به مثابه گزینه نخست دولتمردان در پرداختن به امور مختلف بینالمللی، میتواند به کشور جهت امکانپذیر شدن استراتژی ملی، هدایت اشتیاق ملی، شکلگیری اراده واحد و تقویت قدرت فرهنگی کمک کند که نتیجه آن توسعه قدرت ملی فراگیر، بهبود وضعیت بینالمللی و افزایش نفوذ بینالمللی آن کشور است.
امروزه قدرت نرم از منابع اصلی قدرت در عرصه بینالمللی به شمار میرود و در صحنه سیاست خارجی کشوری موفقتر است که به حریفان خود کمک کند تا او را بهتر درک کنند، منافع حیاتی او را به رسمیت بشناسند و در منافع اقتصادی، سیاسی با او شریک شوند. در واقع قدرت نرم در سیاست خارجی، نوع جدیدی از سیاست تعامل با محیط بینالمللی از سوی یک دولت و ابزاری مهم برای موفقیت در سیاست بینالمللی است. یعنی ابزاری مؤثر در تحقق اهداف و مقاصد یک دولت، از طریق ایجاد جذابیت به ویژه فرهنگی است. در اسلام نیز در قرآن و آیات و روایات به قدرت نرم اشاره و مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبر اسلام(ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار پرچمدار جنبش نرم در جهان میباشد هر چند تمام پیامبران فعالیتها و اصول اعتقادی و تبلیغی دین خود را برپایه حرکت نرم گذاشتهاند، لیکن پیامبر اسلام(ص) در همه جنبههای شخصی و عمومی با جنبش نرم که خود آن را پایهگذاری کرده بود، زندگی و رفتار میکرد.
بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده میباشند که با ظهور ادیان به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان نقش قدرت نرم برجسته گردیده و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شده است. زیرا اسلام نه بر اساس قدرت سخت بلکه بر اساس قدرت نرم گسترش یافته است.
روش تحقیق
این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در این روش به توصیف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) و همچنین دیپلماسی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پرداخته و به گونهای از روششناسی تحلیل محتوا نیز بهره بردهایم. در این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و همچنین استفاده از ابزارهایی همانند فیشبرداری و بهرهگیری از منابع لاتین و سایتهای اطلاعرسانی نیز صورت پذیرفته است. از آنجایی که این پژوهش ماهیت کیفی دارد و از مفاهیم انتزاعی و کیفی استفاده میشود، در نتیجه نمیتوان جامعه آماری مشخصی را در این ارتباط ارائه داد.
موانع و مشکلات تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش و جدیدبودن آن تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پراکندگی در جمعآوری منابع و همچنین کمبود زمان و همچنین همکاری نکردن بعضی از سازمانها، از موانع و مشکلات این پژوهش میباشد.
سازماندهی تحقیق
این پژوهش مشتمل بر چکیده، مقدمه و شش فصل و یک نتیجهگیری میباشد.
فصل اول: کلیات تحقیق بیان مساله ، اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، فرضیه
اصلی ، فرضیه
فرعی ، سوال اصلی تحقیق ، سوال فرعی تحقیق ، روش تحقیق و موانع و
مشکلات ، ساماندهی تحقیق ، موانع تحقیق
فصل دوم: مباحث تئوریک و چارچوب نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
گفتار اول: چارچوب نظزی
گفتار دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
گفتار سوم: پیشینه و تاریخ پژوهش
فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سالهای 1357-
1392
گفتار دوم: تغییر گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سی
سال گذشته
گفتار سوم: منابع هویت سازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
گفتار چهارم : جایگاه عدالت طلبی در منابع هویت ساز سیاست خارجی
جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
گفتار اول:جایگاه دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم (ص)
گفتار دوم: اصول دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم (ص)
گفتار سوم:قدرت نرم پیامبر اعظم (ص)
فصل پنجم: (تجزیه و تحلیل دادهها) کاربرد قدرت نرم در سیاست خارجی
جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
گفتار اول: ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
گفتار دوم: منابع و ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
و نشانههای دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
گفتار سوم: کارکردهای قدرت نرم و نقش آن بر مشروعیت بخشی سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانههای دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر
اعظم(ص)
فصل ششم: (تجزیه و تحلیل دادهها) نقش و قدرت نرم در تنشزدایی و تعامل
گرایی منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و احیاء دیپلماسی و قدرت
نرم پیامبر اعظم(ص)
گفتار اول: نشانههای شکلگیری قدرت نرم در سیاست خارجی و امنیت منطقه
ای ایران
گفتار دوم: نشانههای شکلگیری قدرت نرم در سیاست خارجی و تعاملات
بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: کاربرد قدرت نرم در سیاست منطقهای و بینالمللی جمهوری
اسلامی ایران
گفتار چهارم: برسازی نشانههای دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات ، منابع
فصل دوم

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید